1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa zasady korzystania z platformy Vet Academy zawierającej specjalistyczne webinary, które mają na celu przybliżenie zagadnień z zakresu medycyny weterynaryjnej (dotyczących w szczególności diagnostyki i terapii schorzeń, z którymi lekarz weterynarii spotyka się w codziennej praktyce) oraz zagadnień związanych z prowadzeniem praktyki weterynaryjnej.
 3. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

Organizator – VET PLANET Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Brukowej 36/2 (05-092, Łomianki), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000310213, NIP: 5272581427, REGON: 141519595, kapitał zakładowy: 50.000 zł.

ClickMeeting – ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), ul. Arkońska 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535.

Serwis – serwis internetowy udostępniony Organizatorowi przez ClickMeeting w celu prowadzenia i zarządzania Webinarami, dostępny pod adresem: [●]. Korzystanie z Serwisu podlega Regulaminowi Świadczenia Usługi ClickMeeting, oraz Polityce Prywatności ClickMeeting (Regulamin Świadczenia Usługi ClickMeeting oraz Polityka Prywatności ClickMeeting dostępne są pod adresem: https://clickmeeting.com/pl/legal) oraz serwis internetowy Organizatora.

Webinar – spotkanie o charakterze edukacyjnym organizowane przez Organizatora z wykorzystaniem Serwisu.

Użytkownik – lekarz weterynarii / student weterynarii / technik weterynarii, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Serwisie.

Uczestnik – Użytkownik, który bierze udział w Webinarze.

Umowa o świadczenie usługi dostępowej – umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Formularz rejestracyjny – interaktywny formularz rejestracji, którego wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usługi dostępowej i założeniem oraz aktywacją Profilu w Serwisie.

Profil – indywidualna przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniana Użytkownikowi w celu korzystania z Webinarów, w której gromadzone są dane Użytkowników, i która jest oznaczona loginem podanym przez Użytkownika i zabezpieczona podanym przez Użytkownika hasłem.

 • W Webinariach mogą brać udział wyłącznie Użytkowników będący:
  • lekarzami weterynarii, posiadającymi prawo wykonywania zawodu, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
  • studentami weterynarii,
  • technikami weterynarii.
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Serwisu poprzez Formularz Rejestracji.
 • Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz na koncie Użytkownika w Serwisie.
 • Użytkownicy mogą w dowolnym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu.
 • W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest dysponowanie:
  • urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  • poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  • aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 • Korzystanie z Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik (koszty te w każdym przypadku ponosi samodzielnie Użytkownik).
 • do Serwisu
 • Umowa o świadczenie Usługi dostępowej zostaje zawarta w chwili spełnienia wszystkich poniższych warunków:
  • Wypełnienia i wysłania przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego,
  • akceptacji przez Użytkownika Regulaminu Platformy VET ACADEMY,
  • akceptacji przez Użytkownika Polityki Prywatności Platformy VET ACADEMY,
  • złożenia przez Użytkownika oświadczenia, o tym, że Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z Serwisu podlega Regulaminowi Regulamin Świadczenia Usługi ClickMeeting oraz Polityce Prywatności ClickMeeting i akceptuje treść tych dokumentów.
 • Umowa o świadczenie Usługi Dostępowej zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • W celu utworzenia Profilu Użytkownik dokonuje dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do Organizatora formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 • Warunkiem prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych pól przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji, ze szczególnym uwzględnieniem numeru prawa wykonywania zawodu, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o lekarzach weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych lub adresu e-mail z uczelni, na której student studiuje weterynarię.
 • Przed wysłaniem Formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik powinien:
  • złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem Platformy VET ACADEMY i akceptuje ich treść:,
  • złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z Polityką Prywatności Platformy VET ACADEMY i akceptuje jej treść,
  • złożyć oświadczenia, iż zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Usługi ClickMeeting oraz Polityką Prywatności ClickMeeting i jest świadomy, że korzystanie z Serwisu podlega Regulaminowi Regulamin Świadczenia Usługi ClickMeeting oraz Polityce Prywatności ClickMeeting.
 • Przed wysłaniem Formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych Organizatora.
 • Organizator informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Organizatora informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 • Wysłanie Formularza rejestracyjnego do Organizatora następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zarejestrowaniu przez Użytkownika, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 • Wypowiedzenie Umowa o świadczenie Usługi Dostępowej może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Organizatora, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
 • z Organizatorem
 • Organizator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, umożliwiający skontaktowanie się z Organizatorem.
 • Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie przesłać wiadomość do Organizatora.
 • Organizator udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika (w zależności od wyboru Użytkownika).
 • Niezależnie od formularza kontaktowego, z Organizatorem można skontaktować się przy pod numerem telefonu: [●] do wypełnienia oraz przy użyciu adresu e-mail: academy@vetexpert.pl.
 • W obszarze Serwisu Organizator udostępnia Użytkownikom informacje, dotyczące między innymi:
  • portfolio produktowego Vet Expert;
  • produktów i usług przeznaczonych dla lekarzy weterynarii, w tym usług szkoleniowych i konferencji.
 • Informacje zamieszczone w obszarze Serwisu nie stanowią konsultacji weterynaryjnej i nie mają na celu zastąpienia konsultacji lub diagnozy weterynaryjnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
 • Organizator udostępnia Użytkownikom wyszukiwarkę, umożliwiającą wyszukiwanie informacji w Serwisie.
 • Aby wyszukać w Serwisie oznaczone informacje, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.
 • Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika.
 • Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 • Zasady organizacji Webinarów
 • Webinar organizowany jest w terminie podanym w Serwisie na stronie głównej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizacji Webinaru, o czym zobowiązuje się poinformować ze stosownym wyprzedzeniem Użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w Webinarze.
 • Organizator informuje, że warunkiem udziału w Webinarze jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Webinarze poprzez udostępniany w Serwisie formularz zgłoszenia (w celu zgłoszenia uczestnictwa w Webinarze należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszenia i przesłać go za pośrednictwem Serwisu do Organizatora).
 • Uczestnictwo w Webinarze wymaga zalogowania się do Serwisu, w tym spełnienia wymagań technicznych określonych w Regulaminie Świadczenia Usługi ClickMeeting.
 • Organizator oświadcza, że Webinar prowadzony jest przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę merytoryczna oraz doświadczenie praktyczne obejmujące zagadnienia stanowiące przedmiot Webinaru.
 • Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia zawiera:
 • imię i nazwisko Uczestnika,
 • adres e-mail Uczestnika,
 • numer prawa wykonywania w zawodu (dotyczy Uczestników będących lekarzami weterynarii)
 • numer legitymacji studenckiej (dotyczy Uczestników będących studentami weterynarii)
 • nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym zatrudniony jest Uczestnik (jeżeli dotyczy).
 • Dane osobowe
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z uzyskiwaniem dostępu do Serwisu oraz korzystaniem z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Platfomy VET ACADEMy oraz w Polityce Prywatności ClickMeeting.
 • Organizator informuje, że dane osobowe oraz informacje ujawnione przez Uczestnika podczas Webinaru mogą być przesyłane do innych Uczestników i osób trzecich.
 • Postanowienia końcowe
 • Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 • W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.